روز جهانی قدس (Q1177)

از ویکی داده
آخرین جمعه ماه رمضان است که امام خمینی در سال ۱۳۵۸ش (رمضان ۱۳۹۹ق) آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانست
  • روز قدس
  • راهپیمایی روز قدس
  • راهپیمایی روز جهانی قدس
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
روز جهانی قدس
آخرین جمعه ماه رمضان است که امام خمینی در سال ۱۳۵۸ش (رمضان ۱۳۹۹ق) آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانست
  • روز قدس
  • راهپیمایی روز قدس
  • راهپیمایی روز جهانی قدس

اظهارات