سوره انعام (Q1227)

از ویکی داده
ششمین سوره‌ و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره ۶ قرآن
  • سوره 6 قرآن
  • ششمین سوره قرآن
  • سوره ششم قرآن
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
سوره انعام
ششمین سوره‌ و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره ۶ قرآن
  • سوره 6 قرآن
  • ششمین سوره قرآن
  • سوره ششم قرآن

اظهارات