تفسیر نور الثقلین (کتاب) (Q272)

از ویکی داده
تفسیر روایی و به زبان عربی تالیف عبدعلی بن جمعه حویزی
  • تفسیر نور الثقلین
  • تفسیر نورالثقلین
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
تفسیر نور الثقلین (کتاب)
تفسیر روایی و به زبان عربی تالیف عبدعلی بن جمعه حویزی
  • تفسیر نور الثقلین
  • تفسیر نورالثقلین

اظهارات