آیه لیلة المبیت (Q499)

از ویکی داده
درباره فداکاری حضرت علی(ع) در لیلة المَبیت نازل شد
  • آیه اشتراء
  • آیه ليلة المبيت
  • آیه اشتراء النفس
  • آیه ۲۰۷ سوره بقره
  • آیه لیله المبیت
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
آیه لیلة المبیت
درباره فداکاری حضرت علی(ع) در لیلة المَبیت نازل شد
  • آیه اشتراء
  • آیه ليلة المبيت
  • آیه اشتراء النفس
  • آیه ۲۰۷ سوره بقره
  • آیه لیله المبیت

اظهارات