اجماع (Q908)

از ویکی داده
یکسان بودن نظر فقیهان همه دوره‌ها بر پذیرش یا رد یک حکم شرعی
  • اتفاق نظر
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
اجماع
یکسان بودن نظر فقیهان همه دوره‌ها بر پذیرش یا رد یک حکم شرعی
  • اتفاق نظر

اظهارات