جنگ ۳۳ روزه (Q1070)

از شیعه دیتا
جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶م
 • جنگ تموز
 • جنگ ۳۳روزه
 • نبرد ۳۳ روزه
 • نبرد تموز
 • جنگ ششم اعراب و اسرائیل
 • جنگ دوم اسرائیل و لبنان
 • جنگ لبنان و اسراییل ۲۰۰۶م
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
جنگ ۳۳ روزه
جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶م
 • جنگ تموز
 • جنگ ۳۳روزه
 • نبرد ۳۳ روزه
 • نبرد تموز
 • جنگ ششم اعراب و اسرائیل
 • جنگ دوم اسرائیل و لبنان
 • جنگ لبنان و اسراییل ۲۰۰۶م

گزاره‌ها