تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۲:۱۱
   
 
زبان:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴

نو    ‏۱۴:۱۶  ۱۰ مارس (Q11661)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۹۸۳ [Rezvani‏ (۷ بار)]
     
‏۱۴:۱۶ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: 10 mars)
     
‏۱۴:۱۶ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [trwiki] اضافه شد: 10 Mart)
     
‏۱۴:۱۶ (کنونی | قبلی) +۸۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [enwiki] اضافه شد: March 10)
     
‏۱۴:۱۵ (کنونی | قبلی) +۸۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [idwiki] اضافه شد: 10 Maret)
     
‏۱۴:۱۵ (کنونی | قبلی) +۹۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [arwiki] اضافه شد: 10 مارس)
     
‏۱۴:۱۵ (کنونی | قبلی) +۹۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [urwiki] اضافه شد: 10 مارچ)
نو    
‏۱۴:۱۵ (کنونی | قبلی) +۴۴۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏آیتم جدیدی ایجاد شد: ۱۰ مارس، روزهای ماه مارس از سالشمار میلادی)
نو    ‏۱۱:۳۷  ۹ مارس (Q11660)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۹۷۳ [Rezvani‏ (۷ بار)]
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [trwiki] اضافه شد: 9 Mart)
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: 9 mars)
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [enwiki] اضافه شد: March 9)
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [idwiki] اضافه شد: 9 Maret)
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [arwiki] اضافه شد: 9 مارس)
     
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [urwiki] اضافه شد: 9 مارچ)
نو    
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۴۳۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏آیتم جدیدی ایجاد شد: ۹ مارس، روزهای ماه مارس از سالشمار میلادی)
نو    ‏۱۰:۲۷  ۸ مارس (Q11659)‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۹۲۲ [Rezvani‏ (۶ بار)]
     
‏۱۰:۲۷ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [trwiki] اضافه شد: 8 Mart)
     
‏۱۰:۲۷ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: 8 mars)
     
‏۱۰:۲۶ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [enwiki] اضافه شد: March 8)
     
‏۱۰:۲۶ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [idwiki] اضافه شد: 8 Maret)
     
‏۱۰:۲۶ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [arwiki] اضافه شد: 8 مارس)
نو    
‏۱۰:۲۶ (کنونی | قبلی) +۴۸۰ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏آیتم جدیدی ایجاد شد)
نو    ‏۱۰:۱۸  ۷ مارس (Q11658)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۹۷۳ [Rezvani‏ (۷ بار)]
     
‏۱۰:۱۸ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [trwiki] اضافه شد: 7 Mart)
     
‏۱۰:۱۸ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: 7 mars)
     
‏۱۰:۱۸ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [enwiki] اضافه شد: March 7)
     
‏۱۰:۱۷ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [idwiki] اضافه شد: 7 Maret)
     
‏۱۰:۱۷ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [arwiki] اضافه شد: 7 مارس)
     
‏۱۰:۱۷ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [urwiki] اضافه شد: 7 مارچ)
نو    
‏۱۰:۱۷ (کنونی | قبلی) +۴۳۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏آیتم جدیدی ایجاد شد: ۷ مارس، روزهای ماه مارس از سالشمار میلادی)
نو    ‏۱۰:۰۰  ۶ مارس (Q11657)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۹۷۳ [Rezvani‏ (۷ بار)]
     
‏۱۰:۰۰ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [trwiki] اضافه شد: 6 Mart)
     
‏۱۰:۰۰ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: 6 mars)
     
‏۱۰:۰۰ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [enwiki] اضافه شد: March 6)
     
‏۰۹:۵۹ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [idwiki] اضافه شد: 6 Maret)
     
‏۰۹:۵۹ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [arwiki] اضافه شد: 6 مارس)
     
‏۰۹:۵۹ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [urwiki] اضافه شد: 6 مارچ)
نو    
‏۰۹:۵۹ (کنونی | قبلی) +۴۳۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏آیتم جدیدی ایجاد شد: ۶ مارس، روزهای ماه مارس از سالشمار میلادی)
نو    ‏۰۹:۴۹  ۵ مارس (Q11656)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۹۷۳ [Rezvani‏ (۷ بار)]
     
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [trwiki] اضافه شد: 5 Mart)
     
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: 5 mars)
     
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [enwiki] اضافه شد: March 5)
     
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۸۸ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [idwiki] اضافه شد: 5 Maret)
     
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [arwiki] اضافه شد: 5 مارس)
     
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [urwiki] اضافه شد: 5 مارچ)
نو    
‏۰۹:۴۹ (کنونی | قبلی) +۴۳۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏آیتم جدیدی ایجاد شد: ۵ مارس، روزهای ماه مارس از سالشمار میلادی)
     ‏۰۹:۲۳  ۱۱ ذی‌القعده (Q1978) تفاوتتاریخچه +۹۴ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [azwiki] اضافه شد: 11 Zilqədə)
     ‏۰۹:۲۳  ۱۲ ذی‌القعده (Q1979) تفاوتتاریخچه +۹۴ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [azwiki] اضافه شد: 12 Zilqədə)
     ‏۰۹:۲۳  ۱۳ ذی‌القعده (Q1980) تفاوتتاریخچه +۹۵ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [azwiki] اضافه شد: 13 Zilqədə)
     ‏۰۹:۲۳  ۱۴ ذی‌القعده (Q1981) تفاوتتاریخچه +۹۴ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [azwiki] اضافه شد: 14 Zilqədə)
     ‏۰۹:۲۱  حمله ایران به اسرائیل (Q11576) تفاوتتاریخچه +۱۳۵ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [bnwiki] اضافه شد: অপারেশন ট্রু প্রমিজ)
     ‏۰۹:۱۸  تقیه (Q90) تفاوتتاریخچه +۱۰۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [hiwiki] اضافه شد: तक़य्या)
     ‏۰۹:۰۰  کلیم‌الله (لقب) (Q9592) تفاوتتاریخچه +۱۰۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: Kalîm Allah (titre))
     ‏۰۸:۵۹  خلیل‌الله (لقب) (Q10995) تفاوتتاریخچه +۱۰۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: Khalîl Allah (titre))
     ‏۰۸:۵۹  فرق تشیع (Q716) تفاوتتاریخچه +۹۶ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [frwiki] اضافه شد: Sectes chiites)