مس میت (Q1128)

از شیعه دیتا
به معنای لمس کردن میت (انسان مرده) است
 • مس المیت
 • مس جنازه
 • مس مرده
 • لمس میت
 • لمس مرده
 • لمس جنازه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مس میت
به معنای لمس کردن میت (انسان مرده) است
 • مس المیت
 • مس جنازه
 • مس مرده
 • لمس میت
 • لمس مرده
 • لمس جنازه

گزاره‌ها