آیه ۶۰ سوره غافر (Q11642)

از شیعه دیتا
شامل دعوت پروردگار به دعا‌کردن بندگان و وعده اجابت از سوی خدا است.
  • آیه ۶۰ غافر
  • سوره غافر آیه ۶۰
  • آیه 60 سوره غافر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آیه ۶۰ سوره غافر
شامل دعوت پروردگار به دعا‌کردن بندگان و وعده اجابت از سوی خدا است.
  • آیه ۶۰ غافر
  • سوره غافر آیه ۶۰
  • آیه 60 سوره غافر

گزاره‌ها