انحراف از قبله (Q11709)

از شیعه دیتا
اصطلاحی فقهی، به این معنا که انسان در حال انجام برخی عباد‌ت‌ها، رو به قبله نباشد.
  • انحراف قبله
  • استدبار از قبله
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
انحراف از قبله
اصطلاحی فقهی، به این معنا که انسان در حال انجام برخی عباد‌ت‌ها، رو به قبله نباشد.
  • انحراف قبله
  • استدبار از قبله

گزاره‌ها