سال هجری قمری (Q1205)

از شیعه دیتا
سال‌شماری که بر اساس چرخش ماه محاسبه می‌شود و مسلمانان اَعمال عبادی و مناسبت‌های مذهبیشان را بر اساس آن انجام می‌دهند.
 • هجری قمری
 • ماههای قمری
 • سال قمری
 • تقویم هجری قمری
 • گاه‌شماری هجری قمری
 • قمری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال هجری قمری
سال‌شماری که بر اساس چرخش ماه محاسبه می‌شود و مسلمانان اَعمال عبادی و مناسبت‌های مذهبیشان را بر اساس آن انجام می‌دهند.
 • هجری قمری
 • ماههای قمری
 • سال قمری
 • تقویم هجری قمری
 • گاه‌شماری هجری قمری
 • قمری

گزاره‌ها