سوره ماعون (Q1269)

از شیعه دیتا
صد و هفتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره ۱۰۷ قرآن
  • صد و هفتمین سوره قرآن
  • سوره ارایت الذی
  • سوره أرأیت الذی
  • سوره تکذیب دین
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سوره ماعون
صد و هفتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره ۱۰۷ قرآن
  • صد و هفتمین سوره قرآن
  • سوره ارایت الذی
  • سوره أرأیت الذی
  • سوره تکذیب دین

گزاره‌ها