سوره مسد (Q1272)

از شیعه دیتا
صد و یازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره تبت
  • سوره ابولهب
  • سوره ۱۱۱ قرآن
  • صد و یازدهمین سوره قرآن
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سوره مسد
صد و یازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره تبت
  • سوره ابولهب
  • سوره ۱۱۱ قرآن
  • صد و یازدهمین سوره قرآن

گزاره‌ها