سوره ناس (Q1275)

از شیعه دیتا
صد و چهاردهمین (آخرین) سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره الناس
  • سورة الناس
  • سوره ۱۱۴ قرآن
  • صد و چهاردهمین سوره قرآن
  • سوره یکصد و چهاردهم قرآن
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سوره ناس
صد و چهاردهمین (آخرین) سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره الناس
  • سورة الناس
  • سوره ۱۱۴ قرآن
  • صد و چهاردهمین سوره قرآن
  • سوره یکصد و چهاردهم قرآن

گزاره‌ها