سوره همزه (Q1283)

از شیعه دیتا
صد و چهارمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره ۱۰۴ قرآن
  • صد و چهارمین سوره قرآن
  • یکصد و چهارمین سوره قرآن
  • سوره لمزه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سوره همزه
صد و چهارمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن
  • سوره ۱۰۴ قرآن
  • صد و چهارمین سوره قرآن
  • یکصد و چهارمین سوره قرآن
  • سوره لمزه

گزاره‌ها