عصمت امامان (Q1307)

از شیعه دیتا
پاکی امامان شیعه از هرگونه گناه کبیره و صغیره و اشتباه عمدی و سهوی و نیز فراموشی
 • عصمت ائمه
 • عصمت امام
 • عصمت امام(ع)
 • عصمت امامان شیعه
 • معصوم بودن امامان
 • معصومیت ائمه
 • عصمت اهل‌بیت
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عصمت امامان
پاکی امامان شیعه از هرگونه گناه کبیره و صغیره و اشتباه عمدی و سهوی و نیز فراموشی
 • عصمت ائمه
 • عصمت امام
 • عصمت امام(ع)
 • عصمت امامان شیعه
 • معصوم بودن امامان
 • معصومیت ائمه
 • عصمت اهل‌بیت

گزاره‌ها