تطهیر (Q1479)

  از شیعه دیتا
  به‌معنای پاک‌کردن و برطرف کردن نجاست است
  • پاک نمودن
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  تطهیر
  به‌معنای پاک‌کردن و برطرف کردن نجاست است
  • پاک نمودن

  گزاره‌ها