حق‌الناس (Q1486)

از شیعه دیتا
یا حقوق عباد به حقوق مردم برعهده انسان اشاره دارد
  • حقوق عباد
  • حق عباد
  • حق دیگران
  • حق مردم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حق‌الناس
یا حقوق عباد به حقوق مردم برعهده انسان اشاره دارد
  • حقوق عباد
  • حق عباد
  • حق دیگران
  • حق مردم

گزاره‌ها