کعبه (Q1491)

از شیعه دیتا
قبله مسلمانان و مقدس‌ترین مکان روی زمین نزد آنان.
  • بیت الله
  • خانه خدا
  • بیت الحرام
  • بیت العتیق
  • ارکان کعبه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کعبه
قبله مسلمانان و مقدس‌ترین مکان روی زمین نزد آنان.
  • بیت الله
  • خانه خدا
  • بیت الحرام
  • بیت العتیق
  • ارکان کعبه

گزاره‌ها