آزر (Q156)

از شیعه دیتا
نامی است که قرآن کریم برای پدر یا سرپرست ابراهیم ذکر نموده
  • آزر عموی حضرت ابراهیم
  • آزر عموی ابراهیم
  • آزر پدر ابراهیم
  • آزر پدر حضرت ابراهیم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آزر
نامی است که قرآن کریم برای پدر یا سرپرست ابراهیم ذکر نموده
  • آزر عموی حضرت ابراهیم
  • آزر عموی ابراهیم
  • آزر پدر ابراهیم
  • آزر پدر حضرت ابراهیم

گزاره‌ها