مختار بن ابی‌عبید ثقفی (Q1709)

از شیعه دیتا
از تابعین که برای خونخواهی امام حسین(ع) قیام کرد
  • مختار بن ابی عبیده
  • مختار
  • مختار بن ابی عبید
  • مختار ثقفی
  • مختار بن ابوعبید
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مختار بن ابی‌عبید ثقفی
از تابعین که برای خونخواهی امام حسین(ع) قیام کرد
  • مختار بن ابی عبیده
  • مختار
  • مختار بن ابی عبید
  • مختار ثقفی
  • مختار بن ابوعبید

گزاره‌ها