عام الفیل (Q1722)

از شیعه دیتا
سال حملۀ ابرهه، پادشاه یمن، با لشکری معروف به اصحاب فیل به سمت مکه برای تخریب کعبه بود.
  • حادثه عام الفیل
  • عام‌الفیل
  • سال فیل
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عام الفیل
سال حملۀ ابرهه، پادشاه یمن، با لشکری معروف به اصحاب فیل به سمت مکه برای تخریب کعبه بود.
  • حادثه عام الفیل
  • عام‌الفیل
  • سال فیل

گزاره‌ها