ابوکرب الضریر (Q1813)

از شیعه دیتا
پیرمردی نابینا که شاخه‌ای از کیسانیه به نام کربیه به وی منسوب است
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ابوکرب الضریر
پیرمردی نابینا که شاخه‌ای از کیسانیه به نام کربیه به وی منسوب است

    گزاره‌ها