۱۸ شوال (Q1955)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۸ شوال
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها