اعضای سجده (Q197)

از شیعه دیتا
هفت عضو از بدن که در هنگام سجده بر روی زمین قرار می‌گیرند
  • مساجد سبعه
  • اعضاء سجده
  • عضوهای سجده
  • عضوهای هفت‌گانه سجده
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اعضای سجده
هفت عضو از بدن که در هنگام سجده بر روی زمین قرار می‌گیرند
  • مساجد سبعه
  • اعضاء سجده
  • عضوهای سجده
  • عضوهای هفت‌گانه سجده

گزاره‌ها