رجاء بن ابی‌ضحاک (Q199)

از شیعه دیتا
مأمور همراهی امام رضا(ع) از مدینه به مرو
  • ابن ابی ضحاک
  • رجاء بن ابی ضحاک
  • رجا بن ابی‌ضحاک
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
رجاء بن ابی‌ضحاک
مأمور همراهی امام رضا(ع) از مدینه به مرو
  • ابن ابی ضحاک
  • رجاء بن ابی ضحاک
  • رجا بن ابی‌ضحاک

گزاره‌ها