مناظره امام رضا با سلیمان مروزی (Q211)

از شیعه دیتا
گفت‌وگویی علمی است، میان امام رضا(ع) و سلیمان مَرْوزی
  • مناظره امام رضا با سليمان مروزي
  • حدیث مناظره امام رضا با سلیمان مروزی
  • روايت مناظره امام رضا با سليمان مروزي
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مناظره امام رضا با سلیمان مروزی
گفت‌وگویی علمی است، میان امام رضا(ع) و سلیمان مَرْوزی
  • مناظره امام رضا با سليمان مروزي
  • حدیث مناظره امام رضا با سلیمان مروزی
  • روايت مناظره امام رضا با سليمان مروزي

گزاره‌ها