اسفل سافلین (Q2415)

از شیعه دیتا
در لغت به «پست‌ترین مراتب» معنا شده است
  • اسفل السافلین
  • أسفل السافلین
  • أسفل سافلین
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اسفل سافلین
در لغت به «پست‌ترین مراتب» معنا شده است
  • اسفل السافلین
  • أسفل السافلین
  • أسفل سافلین

گزاره‌ها