قصد اقامت ده روز (Q2587)

از شیعه دیتا
قصد ماندن در جایی به مدت ده روز توسط مسافر است.
  • قصد ده روز
  • قصد عشره
  • قصد اقامه ده روز
  • قصد دهه
  • اقامت مسافر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
قصد اقامت ده روز
قصد ماندن در جایی به مدت ده روز توسط مسافر است.
  • قصد ده روز
  • قصد عشره
  • قصد اقامه ده روز
  • قصد دهه
  • اقامت مسافر

گزاره‌ها