سجیل (Q2717)

از شیعه دیتا
به‌معنای سنگ‌گِل، ویژگی سنگ‌هایی بود که خدا با آنها قوم لوط و اصحاب فیل را عذاب کرد.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سجیل
به‌معنای سنگ‌گِل، ویژگی سنگ‌هایی بود که خدا با آنها قوم لوط و اصحاب فیل را عذاب کرد.

    گزاره‌ها