چهارشنبه (Q2793)

  از شیعه دیتا
  پنجمین روز هفته در گاهشماری هجری
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  چهارشنبه
  پنجمین روز هفته در گاهشماری هجری

   گزاره‌ها