دوشنبه (Q2795)

از شیعه دیتا
سومین روز هفته در گاهشماری هجری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
دوشنبه
سومین روز هفته در گاهشماری هجری

    گزاره‌ها