عقل (Q2899)

از شیعه دیتا
از قوای ادراکی انسان و یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عقل
از قوای ادراکی انسان و یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است

    گزاره‌ها