غسل توبه (Q295)

از شیعه دیتا
غسلی مستحب و از آداب توبه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
غسل توبه
غسلی مستحب و از آداب توبه

    گزاره‌ها