سال ۵ هجری قمری (Q3019)

از شیعه دیتا
سال ۵ هجری قمری پنجمین سال از سال‌شمار هجری قمری است
  • سال پنجم هجرت
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال ۵ هجری قمری
سال ۵ هجری قمری پنجمین سال از سال‌شمار هجری قمری است
  • سال پنجم هجرت

گزاره‌ها