سال ۲۱ هجری قمری (Q3339)

از شیعه دیتا
بیست و یکمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.
  • حوادث سال ۲۱ قمری
  • وقایع سال 21 قمری
  • سال ۲۱ هجری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال ۲۱ هجری قمری
بیست و یکمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.
  • حوادث سال ۲۱ قمری
  • وقایع سال 21 قمری
  • سال ۲۱ هجری

گزاره‌ها