ذی‌القعده (Q3362)

از شیعه دیتا
یازدهمین ماه از ماه‌های قمری
 • ماه ذی القعدة
 • ماه ذی القعده
 • ذی القعدة
 • ذو القعدة
 • ذی قعده
 • ذیقعدة
 • ذ‌ی‌القعده
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ذی‌القعده
یازدهمین ماه از ماه‌های قمری
 • ماه ذی القعدة
 • ماه ذی القعده
 • ذی القعدة
 • ذو القعدة
 • ذی قعده
 • ذیقعدة
 • ذ‌ی‌القعده

گزاره‌ها