سال ۱۲۲۰ هجری قمری (Q3607)

از شیعه دیتا
سال های سده سیزدهم هجری قمری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال ۱۲۲۰ هجری قمری
سال های سده سیزدهم هجری قمری

    گزاره‌ها