سال ۱۴۲۳ هجری قمری (Q3623)

از شیعه دیتا
سال های سده پانزدهم هجری قمری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال ۱۴۲۳ هجری قمری
سال های سده پانزدهم هجری قمری

    گزاره‌ها