Solar Hijri Calendar انگلیسی (Q3675)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
هیچ برچسبی تعریف نشده است
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها