آیه ابتلای ابراهیم (Q38)

از شیعه دیتا
به نصب حضرت ابراهیم(ع) از جانب خداوند به مقام امامت اشاره دارد
  • آیه ابتلاء
  • آیه و اذ ابتلی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آیه ابتلای ابراهیم
به نصب حضرت ابراهیم(ع) از جانب خداوند به مقام امامت اشاره دارد
  • آیه ابتلاء
  • آیه و اذ ابتلی

گزاره‌ها