قذف (Q398)

از شیعه دیتا
نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری
  • تهمت زنا
  • تهمت لواط
  • تهمت نامشروع
  • نسبت نامشروع
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
قذف
نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری
  • تهمت زنا
  • تهمت لواط
  • تهمت نامشروع
  • نسبت نامشروع

گزاره‌ها