۱۶ شعبان (Q4099)

از شیعه دیتا
روز های شعبان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۶ شعبان
روز های شعبان

    گزاره‌ها