۱۲ شعبان (Q4103)

از شیعه دیتا
روز های شعبان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۲ شعبان
روز های شعبان

    گزاره‌ها