۱۹ شعبان (Q4128)

از شیعه دیتا
روز های شعبان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۹ شعبان
روز های شعبان

    گزاره‌ها