۴ رمضان (Q4136)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۴ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها