۱۳ رمضان (Q4279)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۳ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها