۲ شوال (Q4283)

از شیعه دیتا
روز های شوال
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲ شوال
روز های شوال

    گزاره‌ها