معالم المدرستین (کتاب) (Q4329)

از شیعه دیتا
نوشته سید مرتضی عسکری که مبانی مذهب شیعه امامیه و اهل سنت را با هم مقایسه کرده است
  • معالم المدرستین
  • کتاب معالم المدرستین
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
معالم المدرستین (کتاب)
نوشته سید مرتضی عسکری که مبانی مذهب شیعه امامیه و اهل سنت را با هم مقایسه کرده است
  • معالم المدرستین
  • کتاب معالم المدرستین

گزاره‌ها