مناظره امام رضا با عمران صابی (Q433)

از شیعه دیتا
مناظره‌ای است کلامی است درباره وجود خدا و صفات او
  • مناظره امام رضا با صائبین
  • مناظره امام رضا با صابئان
  • مناظره امام رضا با صابئين
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مناظره امام رضا با عمران صابی
مناظره‌ای است کلامی است درباره وجود خدا و صفات او
  • مناظره امام رضا با صائبین
  • مناظره امام رضا با صابئان
  • مناظره امام رضا با صابئين

گزاره‌ها